Online bewonersavond Zonnepark Wijkersloot

28 oktober 2020

Uitnodiging online bewonersavond Zonnepark Wijkersloot

De gemeente Wijk bij Duurstede nodigt u graag uit voor een online bewonersavond op 28 oktober van 19.30 – 21.00 uur.

Er is tussendoor ruimte om vragen te stellen.

U kunt u via het formulier links aanmelden. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst een aanmeldlink.

Programma:
19.20 – 19.30 uur:
Inloop
19.30 – 19.45 uur: Welkom en opening
19.45 – 20.05 uur: Presentatie Jeroen Staps – Projectleider Zonnevelden bij de gemeente Wijk bij Duurstede
20.05 – 20.20 uur: Vragen
20.20 – 20.40 uur: Presentatie Ruben Berendts – Initiatiefnemer Zonnepark Wijkersloot
20.40 – 20.55 uur: Vragen
20.55 – 21.00 uur: Afronding

Gemeente Wijk bij Duurstede – afwijking bestemmingsplan Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure – zonneveld Wijkersloot, Wijk bij Duurstede

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het voornemens is twee omgevingsvergunningen te verlenen voor het realiseren van zonneveld Wijkersloot. Het zonneveld heeft een totale omvang van 15,4 ha. Er zijn twee vergunningen aangevraagd. De eerste aanvraag voorziet in de realisatie van 13,1 ha met zonnepanelen, de tweede aanvraag in de overige 2,3 ha. Het heeft de voorkeur van de ontwikkelaar om het volledige zonnepark in één bouwstroom te realiseren. De 2,3 hectare worden alleen gerealiseerd als ook de 13,1 hectare is vergund. Het plangebied ligt ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de noord-westzijde wordt het plangebied begrensd door de Hoeksedijk en aan de noordzijde wordt het plangebied deels begrensd door de Wijkersloot.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. De gronden hebben een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om een zonneveld te realiseren. Met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo (projectafwijkingsbesluit) kan medewerking worden verleend.

Raadplegen van de stukken
Beide ontwerpbesluiten, die gebundeld de ruimtelijke procedure doorlopen, liggen met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage en kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Klik op ‘plannen zoeken’ en zoek vervolgens op ‘plannaam of -nummer’, dan kunt u zoeken op nummer: NL.IMRO.0352.bgbzonwijksl-pon1

U kunt ook deze link kopieëren in uw browser:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0352.bgbzonwijksl-pon1

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen, onder vermelding van zaaknummer 131445, worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het bekijken van de stukken op het gemeentehuis kunt u een afspraak maken met de heer Staps van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595.

Kenmerk gemeente WbD: 2020-338

Informatie

28 oktober 2020

19.30 - 21.00 uur

Zoom

Online bewonersavond Zonnepark Wijkersloot

Activiteiten: Online bewonersavond Zonnepark Wijkersloot