Online bewonersavond Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West

29 oktober 2020

Uitnodiging online bewonersavond Zonneveld Wijkerbroek Oost

De gemeente Wijk bij Duurstede nodigt u graag uit voor een online bewonersavond op 29 oktober van 19.30 – 21.00 uur.

Er is tussendoor ruimte om vragen te stellen via de chat.

U kunt u via het formulier links aanmelden. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst een aanmeldlink.

Programma:
19.20 – 19.30 uur:
Inloop
19.30 – 19.45 uur:
Welkom en opening
19.45 – 20.05 uur:
Presentatie Jeroen Staps – Projectleider Zonnevelden bij de gemeente Wijk bij Duurstede
20.05 – 20.20 uur:
Vragen
20.20 – 20.40 uur:
Presentatie Gijs van Heemstra  van LC Energy- Initiatiefnemer van Zonneveld Wijkerbroek Oost
20.40 – 20.55 uur: Vragen
20.55 – 21.00 uur:
Afronding

Gemeente Wijk bij Duurstede – afwijking bestemmingsplan Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure – zonneveld Wijkerbroek Oost, Wijk bij Duurstede

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van zonneveld Wijkerbroek Oost. Het projectgebied heeft een oppervlakte van bruto 8,9 hectare. Hiervan wordt 7,1 hectare ingericht als zonneveld. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de zuidoostkant van het projectgebied loopt de Romeinenlaan en aan de noordwestkant de Broekweg.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. De gronden hebben een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om een zonneveld te realiseren. Met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo (projectafwijkingsbesluit) kan medewerking worden verleend.

Raadplegen van de stukken
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage en kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Klik op ‘plannen zoeken’ en zoek vervolgens op ‘plannaam of -nummer’, dan kunt u zoeken op nummer: NL.IMRO.0352.bgbzonwijkbroost-pon1

U kunt ook deze link kopiëren in uw browser:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn= NL.IMRO.0352.bgbzonwijkbroost-pon1

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen, onder vermelding van zaaknummer 96926, worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het bekijken van de stukken op het gemeentehuis kunt u een afspraak maken met de heer Staps van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595.

Kenmerk gemeente WbD: 2020-337

Informatie

29 oktober 2020

19.30 - 21.00 uur

Zoom

Online bewonersavond Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West

Activiteit: Online bewonersavond Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West